NYS DREAM ACT

Dream Act Workshop

The New York State Dream Act gives some undocumented and other students, including some out of state students, access to New York State aid. In this workshop you will learn if you are eligible for NY State aid and you will learn the process for applying to NY state aid. You will also receive assistance to complete the NYS Dream Act application.

Online

 

Taller de Dream Act de SUNY
El Dream Act del estado de Nueva York brinda a algunos estudiantes indocumentados y otros, incluidos algunos estudiantes de otros estados, acceso a la ayuda del estado de Nueva York. En este taller aprenderá si es elegible para la ayuda estatal de Nueva York y aprenderá el proceso para solicitar la ayuda estatal de Nueva York. También recibirá ayuda para completar la solicitud de NYS Dream Act.
En línea

Finalización de NYS Dream Act
Sábado 6 de noviembre a las 10:00 AM
La Ley DREAM del Estado de Nueva York
Sábado 6 de noviembre a las 12:00 PM

Atelye SUNY Dream Act
Lwa sou Rèv Eta New York la bay kèk etidyan ki pa gen papye ak lòt, ki gen ladan kèk elèv ki pa nan eta, aksè a èd Eta New York. Nan atelye sa a, w ap aprann si w kalifye pou èd Eta Nouyòk la epi w ap aprann pwosesis pou w aplike pou èd Eta Nouyòk la. W ap resevwa èd tou pou w ranpli aplikasyon NYS Dream Act.
Sou entènèt

NYS Dream Act Konplete
Samdi 6 novanm a 10:00 AM
La Ley DREAM del Estado de Nueva York
Samdi 6 novanm a 12:00 PM


Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.